Účtovný program, účtovníctvo online

Nahlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne

Pred nahlásením zamestnanca ho treba v prvom rade zaevidovať do systému Mufis. Aj podnik musí byť registrovaný v Sociálnej poisťovni. Ak podnik chce zamestnať svojho prvého zamestnanca a podnik nie je registrovaný v Sociálnej poisťovni, existuje možnosť zaregistrovať zamestnanca a podnik naraz. Ak podnik je už zaregistrovaný, tak treba registrovať iba zamestnanca

Ešte pred nahlásením je odporúčané nastaviť obchodné a identifikačné údaje podniku v časti “Nastavenia” > “Mzdy personalistika”. Uveďte údaje účtovníka, oprávnenú osobu uvádzanú do priznaní a poradový deň výplaty (odporúčané je nastaviť na 30-ty deň, keďže účtovník bude mať čas poslať mzdy do 30-teho dňa v mesiaci).

  1. V hlavnom menu vyhľadajte “Mzdy” > “Zoznam zamestnancov”

  2. V zozname zamestnancov vyhľadajte a označte zamestnanca, ktorého chcete nahlásiť do Sociálnej poisťovne

  3. Kliknite na a následne vyberte “Prihlášky, odhlášky, zmluvy a iné”

  4. Otvorilo sa okno “Prihlášky, odhlášky, zmluvy a iné”

  5. Kliknite na “Reg. list zamestnávateľa do SP”

  6. Vytlačte registračný list zamestnávateľa

  7. Kliknite na “Registračný list FO - prihláška do SP”

  8. Vytlačte” Registračný list FO” (zamestnanca)

  9. Poštou treba poslať 2 kópie dvoch registračných formulárov (spolu 4 formuláre) a sprievodný list na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne (Kontakty na pobočky nájdete tu: https://www.socpoist.sk/kontakty--xly/48023s) s informáciou, aby overenú kópiu poslali naspäť.

mufisdata účtovný program banner