Účtovný program, účtovníctvo online

Účtovníctvo - informácie

Účtovníctvo v kocke

Účtovníctvo môže byť jednoduché a podvojné. Porovnanie, ich rozdiely a pre koho sú určené (povinné). Rýchle informácie o účtovníctve.

Každý podnik musí viesť podrobnú správu o svojich finančných transakciách. Tento proces je známy ako účtovníctvo. Prežitie podniku závisí od schopnosti jeho majiteľa zaviesť správne účtovné postupy.

Keď rozbehnete  svoj vlastný biznis, jedným z vašich prvých finančných rozhodnutí musí byť to, či budete používať jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. Ak financie nie sú vašou silnou stránkou, pravdepodobne sa nebudete tešiť na riešenie účtovnej stránky vášho podniku.

Jednoduché vs. Podvojné účtovníctvo

Účtovníctvo - Čo je typické pre jednoduché účtovníctvo

Môžu ho viesť:

 • Podnikatelia SZČO, samostatne zárobkovo činné osoby
 • Organizácie (s príjmom do 200.000 eur) - nesmú podnikať
  • Občianske združenie (aj niektoré nezávislé časti občianskych združení)
  • Organizačné zložky Matice slovenskej s právnou subjektivitou
  • Združenia právnických osôb
  • Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  • Neinvestičné fondy
  • Poľovnícke organizácie
  • Neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby.
  • Cirkev a náboženská spoločnosť - nesmie podnikať

Tento typ účtovníctva bude pravdepodobne najlepšie pracovať pre váš mikrobiznis. To znamená, že vaša firma je veľmi malá, nenáročná, s malým objemom činnosti. Je to vlastne podobné ako vlastná osobná šeková knižka.

Vedenie evidencie o transakciách, ako je hotovosť, daňovo uznateľné výdavky a zdaniteľné príjmy, to všetko je známe najmä pri použití jednoduchého účtovníctva.

Jednoduché účtovníctvo sa vyznačuje tým, že pre každú transakciu sa vykonáva len jeden zápis, podobne ako vo vašom kontrolnom registri. V jednom stĺpci sa záznamy udávajú ako kladná alebo záporná suma - príjmi, výdavky.

V prípade jednoduchého účtovníctva môžete vlastne viesť dve stĺpce, jeden stĺpec pre príjmy a jeden pre výdavky. Stále sa to považuje za jednoduché účtovníctvo, pretože pre každú transakciu existuje len jeden riadok.

Tento typ účtovníctva nie je určený pre veľké, komplexné spoločnosti. Nesleduje štruktúry, akými sú napríklad záväzky alebo pohľadávky.

Jednoduché účtovníctvo môžete použiť na:

 • výpočet čistého príjmu,
 • nemôžete ho však použiť na vytvorenie súvahy a ani na sledovanie účtov aktív, rovnako ako aj pasív.

Účtovníctvo - výhody a nevýhody jednoduchého účtovníctva?

 • Jednoduché účtovníctvo je jednoduchý, nenáročný účtovný systém.
 • Používa sa v malých podnikoch alebo v jednoduchých aplikáciách a nevyžaduje si vedenie účtovných kníh.

Výhody:

 1. Je zrozumiteľné, ľahko implementovateľné, sledovateľné a udržiavateľné. Pri vykonávaní finančných transakcií neexistujú žiadne pevné zásady.
 2. Je to lacný účtovný systém, keďže evidencia finančných transakcií nevyžaduje prenájom vysoko kvalifikovaných účtovníkov.
 3. Zisky možno ľahko určiť v jednoduchom účtovníctve porovnaním medzi uzávierkou a počiatočným stavom daného obdobia.

Nevýhody:

 1. Je náchylné na chyby a podvody, pretože nepomáha pri kontrole aritmetickej presnosti finančných informácií.
 2. Absencia usmerňujúceho súboru princípov na vykonávanie finančných transakcií vedie k tomu, že účtovníctvo s jedným vstupom je nesystematické, a preto je nevedecké, pretože nie je štandardizované.
 3. Neúplný systém. Zaznamenávanie len jedného aspektu finančných transakcií vedie k tomu, že jednoduché účtovníctvo je neúplným systémom.

Účtovníctvo - Podvojné účtovníctvo a rozdiel oproti jednoduchému účtovníctvu

Väčšina podnikov, dokonca aj väčšina malých podnikov používa pre svoje účtovné potreby podvojné účtovníctvo.

Fyzické osoby SZČO majú na výber. Buď používajú jednoduché alebo podvojné účtovníctvo.

Dve charakteristiky podvojného účtovníctva:

 1. Každý účet má dva stĺpce a každá transakcia sa nachádza vo dvoch účtoch
 2. Pre každú transakciu sa vykonajú dva zápisy - debet na jednom účte a kredit na druhom.

Príkladom transakcie s dvojitým vstupom by bolo, ak chce spoločnosť splatiť veriteľa. Peňažný účet by sa znížil o sumu, ktorú spoločnosť dlhuje veriteľovi. To by bol debet.

Dvojitá položka potom znižuje sumu, ktorú podnik teraz dlhuje na veriteľský účet, pretože dostal sumu úveru, ktorý podnik rozširuje. To je kredit.

Ak si želáte sledovať účty aktív a pasív, je vhodné namiesto jednoduchého účtovníctva používať podvojné účtovníctvo.

Ďalšie výhody podvojného účtovníctva nad jednoduchým účtovníctvom:

 1. Vlastník firmy môže presne vypočítať zisk a taktiež aj stratu v organizáciách, ktoré sú komplexnejšie,
 2. Finančné výkazy je možné pripraviť priamo z kníh,
 3. Chyby alebo podvody sa dajú ľahšie zistiť.

Účtovníctvo - program zadarmo online

Účtovný program, účtovníctvo online

Účtovníkov
Podniky
Živnostníkov
S.r.o.
E-shopy

Vstúpiť zadarmo
a používať
1 mesiac bezplatne

Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Fakturácia
Skladové hospodárstvo
Mzdy, personalistika

Prístup do programu máte

Z kancelárie
Z domova
Na ceste

 

Nič neinštalujete - vstup cez Chrome alebo Mozillu Firefox

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS