Účtovný program, účtovníctvo online

Nastavenie fakturácie

Predvolené hodnoty na faktúrach. Rýchle vysvetlenie:

(napr. spôsob úhrady, splatnosť, predvolená predkontácia)

Podrobný textové vysvetlenie:

 1. V hlavnom menu kliknite na “Nastavenia” > “Nastavenie údajov firmy, účtovné a iné”

 2. Otvorilo sa okno iné nastavenia firmy, kde kliknite na “Fakturácia - nastavenia”

 3. Otvorilo sa okno “Fakturácia”. V tomto okne viete prednastaviť predkontácie odoslaných faktúr, ich popis a iné

 4. Všetky novo vytvorené faktúry sa budú riadiť nastavenými predkontáciami v tejto časti. Máte možnosť nastaviť nasledovné predkontácie:

  1. Predkontácia odoslaných faktúr - po otvorení odoslanej faktúry sa časť predkontácie vyplní na základe tohto nastavenia

  2. Predkontácia proforma odoslaných faktúr

  3. Predkontácia generovanej faktúry k splát. kalendáru na ďalší rok - toto nastavenie súvisí s generovaním služieb (bližšie pozri v návode služby). (Príklad pre predkontáciu: klient v roku 2018 zaplatí za služby dodané v roku 2019. Finančné prostriedky, ktoré sú za služby v roku 2019 sa zaúčtujú na účet 384 aby nemali vplyv na daň v roku 2018 a v roku 2019 sa preúčtuje do výnosov na základe interného dokladu)

  4. Predkontácia generovanej faktúry k splát. kalendáru na tento rok -  toto nastavenie súvisia s generovaním služieb v bežnom období (bližšie pozri v návode služby)

 1. Prednastavenie popisu v odoslanej faktúre máte možnosť nastaviť v nasledovnom riadku 

 2. Zaškrtnutím políčka “Vytváranie e-faktúry k vystaveným faktúram” systém vytvorí elektronickú faktúru, ktorú je možné sledovať na stránke Mufis-u na základe linku na faktúre (Treba nastaviť v tlačových nastaveniach zobrazovanie linku na e-faktúru)

 3. Máte možnosť prednastaviť aj spôsob úhrady odoslanej faktúry výberom z možností

 4. Máte možnosť nastaviť splatnosť OF, pohľadávok a záväzkov (dátum vystavenia + nastavený počet dní)           

mufisdata účtovný program banner