Účtovný program, účtovníctvo online

Splátka úveru, úroky a poplatky

 1. V menu Banky si vyhľadajte a kliknite na “Bankové doklady”

 2. Teraz sa nachádza v okne Bankové doklady

 3. Pre zaúčtovanie splátky, kliknite na tlačidlo

 4. Do adresnej časti vpíšte “Splátka úveru”

 5. Teraz nasleduje zaúčtovanie istiny (splátka istiny, splátka úroku a bankové poplatky, ak sú) kliknite na

 6. Teraz sa nachádzate v okne “Položka výdavkového bank. dokladu”

 7. Do riadka “Popis” vpíšte “Splátka istiny”

 8. Do riadka “Suma” vpíšte sumu istiny, ktorú splácate

 9. Kliknite na gombík , ktorý sa nachádza pod riadkom “Účtovanie - predkontácia”

 10. Vyberte si z možných predkontácií, predkontáciu “Výdaj - úhrada splátky úveru banke z BÚ 461/000”

 11. Nasledujúci obrázok zobrazuje vyplnený doklad

 12. Uložte doklad kliknutím na

 13. Teraz nasleduje zaúčtovanie splátky úroku, kliknite na

 14. Teraz sa nachádzate v okne “Položka výdavkového bank. dokladu”

 15. Do riadka “Popis” vpíšte “Splátka úroku”

 16. Do riadka “Suma” vpíšte sumu úroku, ktorú splácate 

 17. Kliknite na  , ktorý sa nachádza v časti “Účtovanie - predkontácia”

 18. Vyberte si z možných predkontácií, predkontáciu “Výdaj BÚ - platba úrokov banke - bez záväzkového dokladu 562/000”

 19. Nasledujúci obrázok zobrazuje vyplnený doklad

 20. Uložte nastavenia kliknutím na

 21. Teraz nasleduje zaúčtovanie bankových poplatkov (vyplývajúce z úveru), kliknite na

 22. Teraz sa nachádzate v okne “Položka výdavkového bank. dokladu”

 23. Do riadka “Popis” vpíšte “Bankové poplatky”

 24. Do riadka Suma vpíšte sumu poplatku, ktorú musíte zaplatiť 

 25. Kliknite na gombík , ktorý sa nachádza pod riadkom “Účtovanie - predkontácia”

 26. Vyberte si z možných predkontácií, predkontáciu “Výdaj BÚ - úhrada bankových poplatkov - bez záväzkového dokladu 568/000”

 27. Nasledujúci obrázok zobrazuje vyplnený doklad

 28. Uložte nastavenia kliknutím na

 29. Časť sumy sa vyplní automaticky, podľa zadaných položiek

 30. Vyplňte dátum podľa predložených dokladov (všetky dátumy sú rovnaké, čiže pri zadávaní dátumu v prvom riadku pridajte na koniec hviezdičku (*), aby sa automaticky kopírovalo do všetkých riadkov)

 31. Uložte doklad kliknutím na

mufisdata účtovný program banner