Účtovný program, účtovníctvo online

Jednoduché účtovníctvo

Rýchle info, kto môže viesť jednoduché účtovníctvo, a kto nie. 2 zásady jednoduchého účtovníctva a spôsob jeho vedenia. Všetko v kocke.

Kto môže viesť jednoduché účtovníctvo?

1. Fyzická osoba

Najčastejšie ide o podnikateľa alebo niekoho kto má príjem z inej samostatne zárobkovej činnosti – umelci, znalci, tlmočníci, športovci, osobní asistenti.

Jednoduché účtovníctvo umožňuje fyzickej osobe zapisovať výdavky,  príjmy a zistiť základ dane.

Výnimky viď. v bode 4!

2. Organizácie (s príjmom do 200.000 eur) - nesmú podnikať

 • Občianske združenie (aj niektoré nezávislé časti občianskych združení)
 • Organizačné zložky Matice slovenskej s právnou subjektivitou
 • Združenia právnických osôb
 • Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • Neinvestičné fondy
 • Poľovnícke organizácie
 • Neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby.

V prípade,  ak vyššie spomenuté organizácie chcú viesť jednoduché účtovníctvo nesmú zároveň podnikať, nesmú byť subjektom verejnej správy a ich príjmy v predchádzajúcom účtovnom období (väčšinou kalendárnom roku) nesmeli presiahnuť hranicu 200 000 €.

3. Cirkev a náboženská spoločnosť - nesmie podnikať

Jednoduché účtovníctvo môžu viesť cirkevné inštitúcie s právnou subjektivitou.

Aj pri týchto daňovníkoch však platí podmienka, že nesmú zároveň podnikať.

4. Výnimky - fyzické osoby

Na fyzické osoby s príjmami z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu sa vzťahujú osobitné podmienky.

Ich príjmy a výdavky sa nepovažujú za jednotky, teda nemusia dodržiavať všetky zásady jednoduchého účtovníctva pričom im nehrozí pokuta za porušenie zákona. Okrem jednoduchého účtovníctva si môžu zvoliť účtovanie aj cez daňovú evidenciu alebo paušálne výdavky.

Kto nemôže viesť jednoduché účtovníctvo - pre koho nie je vhodné?

1. Obchodné spoločnosti a družstvá – s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.

Obchodné spoločnosti ako s.r.o. a akciová spoločnosť si nemôžu vybrať systém účtovania, podľa zákona o účtovníctve musia evidenciu viesť v podvojnom účtovníctve.

2. Fyzické osoby zapísané v obchodnom registri

Podnikatelia sa do obchodného registra môžu zapísať dobrovoľne alebo na základe osobitného predpisu, ktorý to nariaďuje. Keď tak urobia, sú povinní účtovať cez podvojné účtovníctvo.

3. Nízke výdavky oproti príjmom

Jednoduché účtovníctvo sa ďalej neodporúča pre daňovníkov, ktorí majú nízke výdavky oproti príjmom alebo majú väčšinu výdavkov jedného druhu.

Aj v prípade, keď ich hlavné príjmy tvorí ich vlastná práca, a teda nakupujú málo alebo vôbec žiadny tovar, nie je jednoduché účtovníctvo správnou voľbou.

4. Nemajú kanceláriu, sklad, zamestnancov

Podobne to platí pre fyzické osoby, ktoré nevlastnia sklad alebo kanceláriu či nemajú zamestnancov. Vo vyššie spomenutých prípadoch je výhodnejšie účtovať formou paušálnych výdavkov alebo vedením daňovej evidencie.

Zásady vedenia jednoduchého účtovníctva

 • Účtovanie príjmov a výdavkov
 • Vedenie jednoduchého účtovníctva sa riadi účtovnými zásadami, ktoré vyplývajú zo zákona o účtovníctve.
 • Hlavný zásadou jednoduché účtovníctva je účtovanie príjmov a výdavkov v peňažnom denníku.

Osobitne sa zaznamenáva majetok a záväzky voči klientom a zamestnancom. Účtovný prípad, čiže príjem alebo výdavok, sa zaznamenáva len na jednom účte, a teda sa nepoužíva účtová osnova, ktorá slúži na evidenciu na viacerých účtoch v podvojnom účtovníctve.

Rozdiel medzi podvojným a jednoduchým účtovníctvom

1 - Menej informácií

Keďže sa v jednoduchom účtovníctve sledujú najmä príjmy a výdavky, dá sa z neho vyčítať menej informácií ako z podvojného účtovníctva, ktoré sleduje výnosy a náklady.

2 - Zdanenie pro prijatí penazí

Príjmy a výdavky vznikajú až po prijatí/vyplatení peňazí, teda až k tomuto dátumu sa zaznamenávajú a účtujú. Táto skutočnosť súvisí s daňou z príjmu, ktorá sa v prípade jednoduchého účtovníctva počíta práve z rozdielu príjmov a výdavkov.

Podvojné účtovníctvo

V prípade podvojného účtovníctva výnosy a náklady vznikajú už pri vystavení faktúry, čiže sa do účtovníctva zapisujú hneď, bez ohľadu na to či už boli zaplatené alebo nie. V podvojnom účtovníctve sa základ dane totiž počíta z rozdielu, ktorý vznikne medzi výnosmi a nákladmi.

Na jednej strane podvojné účtovníctvo sprehľadňuje zápis hospodárenia spoločnosti, no na strane druhej je zložitejšie ako jednoduché účtovníctvo a často je potrebná pomoc účtovníka.

Ako viesť jednoduché účtovníctvo?

V jednoduchom účtovníctve sa používajú nasledovné účtovné knihy

 1. Peňažný denník,
 2. Kniha záväzkov a pohľadávok,
 3. Kniha zásob,
 4. Inventárne knihy.

Najdôležitejšia časť

 • Správne vedenie peňažného denníka je v jednoduchom účtovníctve najdôležitejšou vecou.
 • Peňažný denník máva podobu tabuľky, do ktorej sa chronologicky zapisujú všetky príjmy a výdavky.

1 - Peňažný denník - Každý doklad zaúčtovaný musí zahŕňať:

 1. Popis obsahu
 2. Dátum a doklad na základe ktorého je daný príjem alebo výdavok účtovaný.

Na konci účtovného obdobia (zväčša jeden kalendárny rok) sa peňažný denník pre dané obdobie uzavrie a zisťujú sa z neho dôležité údaje, najmä výška daňového základu.

2 - Kniha záväzkov a pohľadávok

 • Slúži na evidenciu všetkých, prijatých aj vystavených faktúr
 • Zaznamenávajú sa v nej záväzky voči zamestnancom, klientom či inštitúciám (finančná správa, poisťovne...).

Napríklad pri poskytnutí pôžičky inému podnikateľovi alebo pri prevzatí materiálu na ďalšie spracovanie od zákazníka sa tieto skutočnosti zapíšu práve do knihy záväzkov a pohľadávok.

3 - Kniha zásob

Eviduje sa stav zásob, napríklad na sklade, ako aj ich hodnota. Táto evidencia musí obsahovať  presné množstvo zásob a ich hodnotu vyjadrenú v peniazoch.

4 - Inventárne knihy

Značí sa všetok investičný majetok fyzickej osoby alebo organizácie. Ide o zoznam majetku (aj prenajímaného alebo obstaraného na lízing), ktorý obsahuje:

 • presný názov a popis jednotlivých položiek
 • dátum obstarania
 • vstupné ocenenie
 • spôsob odpisu
 • dátum a spôsob vyradenia z evidencie.

5 - Účtovná uzávierka

Na konci účtovného obdobia sa v jednoduchom účtovníctve zostavuje účtovná uzávierka, ktorá pozostáva zo všeobecného zhrnutia informácií o daňovníkovi (dátum a obdobie účtovnej uzávierky, DIČ, IČO...), z výkazu o príjmoch a výdavkoch a z výkazu o majetku a záväzkoch, ktoré sa tvoria pomocou účtovných kníh.

Lehota na podanie účtovnej uzávierky je rovnaká ako na podanie daňového priznania k dani z príjmu.

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS