Účtovný program, účtovníctvo online

Bankový príjem

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate, pozrite Výber firmy - agendy a roka

 2. V menu Banky vyhľadajte “Pohyby na bankových účtoch - importované” (ak nemáte nastavený import, tak účtujete na základe bankového výpisu a pokračujete s Bodom 6 )

 1. Vytlačte bankové pohyby stlačením tlačidla a následným kliknutím na “Bankové pohyby” (Podľa prehľadu bankových pohybov budeme účtovať, ak nemáte importované bankové pohyby, tak účtujete na základe bankového výpisu)

 2. Po kliknutí na bankové pohyby sa otvorí okno “Viac formulárov: Bankové pohyby”, kde máme možnosť zadať rozmedzie pohybov podľa dátumu (program automaticky vyberie dátumy, ktoré ešte neboli zaúčtované)

 3. Po zadefinovaní dátumov kliknite na tlačidlo a vytlačte prehľad bankových pohybov

 4. Po vytlačení prehľadu pohybov v menu “Banky” vyhľadajte a kliknite na “Bankové doklady”

 5. Teraz sa nachádza v okne “Bankové doklady”

 6. Môžu nastať dve rôzne typy bankových operácií a to príjmové a výdajové.

 7. Nový príjem zaúčtujeme kliknutím na tlačidlo

 8. Teraz sa nachádzate v okne “Príjmový bankový doklad”

 9. Pri účtovaní bankových dokladov sa adresná časť nevypisuje (keďže pri účtovaní položiek sa odvolávame na faktúry alebo na pokladnicu (cez účet 261))

 10. Príjmy v jeden deň sa účtujú na jeden doklad.

Príjem - odberatľská faktúra:

Príjmy na doklad sa pridávajú tlačidlom

Príjem platobnou kartou, pohľadávky a iné:

Kliknutím na tlačidlo

 1. Ak je príjem na základe faktúry, tak kliknite na

 2. Otvorilo sa okno “Pridanie úhrad dokladov”

 3. Zapíšeme variabilný symbol z výpisu pohybov  do riadku “Variabilný symbol” (stačí zadať posledné 4 číslice a hviedničku (*)) a kliknite tlačidlo “Vyhľadať” alebo stlačte enter

 4. Teraz sa automaticky vyplnilo okno

 5. Skontrolujte, či sú údaje správne vyplnené a kliknite na

 6. Ak už netreba zapísať viacero faktúr, tak zatvorte okno kliknutím na

 7. Ak je príjem bankovou kartou (príjem kartovej tržby), tak kliknite na tlačidlo

 8. Teraz sa nachádzate v karte “Položka príjmového bank. dokladu”

 9. Do riadku Popis vpíšte “Príjem kartovej služby”

 10. Do riadku Suma vpíšte prijatú sumu

 11. Na definovanie predkontácie, kliknite na  

 12. Teraz sa nachádzate v okne “Zoznam predkontácií - výber”

 13. Vyberte a kliknite na predkontáciu "Príjem kartovej tržby na BÚ 000/311"

 14. Kliknite na tlačidlo

 15. Prekontrolujte vykonané zmeny a kliknite na tlačidlo

 16. Ak sa stretávate s príjmami, ktoré nie sú viazané na príjmi, záväzky, odoslané faktúry a dodávateľské faktúry, treba sa riadiť podľa návodu v časti "Účotvanie pohybov na BÚ: neviazané na P,Z,OF,DF"

 17. V riadku dátum vyplňte dátum podľa výpisu pohybov, ktoré ste účtovali

 18. Prekontrolujte vykonané zmeny a v okne “Výdavkový bankový doklad” kliknite na tlačidlo

 19. Po uložení označte na výpise bankových pohybov pohyby, ktoré ste zaúčtovali a napíšte vedľa toho poradové číslo dokladu (Koľkáty doklad)

 20. Ak chcete skontrolovať správnosť účtovania, tak v okne “Bankové doklady” kliknite na a potom kliknite na stav bank. účtov

 21. Po kliknutí sa otvorí okno, kde nájdete zostatok na BÚ. Ak sa tento zostatok zhoduje so zostatkom po poslednom pohybe vo výpise bankových pohybov, tak ste účtovali správne.

mufisdata účtovný program banner