Účtovný program, účtovníctvo online

Bankový výdaj

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate, pozri Výber firmy - agendy a roka

 2. V menu “Banky” vyhľadajte “Pohyby na bankových účtoch - importované”

 3. Vytlačte bankové pohyby stlačením tlačidla a následným kliknutím na “Bankové pohyby” (Účtuje sa na základe výpisu bankových pohybov, ak nemáte importované bankové pohyby, tak účtujete na základe bankového výpisu)   

 4. Po kliknutí na bankové pohyby sa Vám otvorí okno “Viac formulárov: Bankové pohyby”, kde máme možnosť zadať rozmedzie pohybov podľa dátumu (program automaticky vyberie dátumy, ktoré ešte neboli zaúčtované)

 5. Po zadefinovaní dátumov kliknite na tlačidlo a vytlačte prehľad bankových pohybov

 6. Po vytlačení prehľadu pohybov v menu “Banky” vyhľadajte a kliknite na riadok “Bankové doklady”

 7. Teraz sa nachádza v okne Bankové doklady

 8. Môžu nastať dva rôzne typy bankových operácií a to príjmové a výdajové.

 9. Nový bankový výdaj zaúčtujeme kliknutím na tlačidlo

 10. Teraz sa nachádzate v okne “Výdavkový bankový doklad”

 11. Pri účtovaní bankových dokladov sa adresná časť nevypisuje (keďže pri účtovaní položiek sa odvolávame na faktúry alebo pokladnicu)

 12. Výdaje v jeden deň sa účtujú na jeden doklad. Výdaje na doklad sa pridávajú tlačidlom , ak účtujete došlú faktúru alebo , ak účtujete bankové poplatky, úroky(nákladové), záväzky a iné

 13. Ak je príjem na základe faktúry, tak kliknite na

 14. Otvorilo sa okno “Pridanie úhrad dokladov”

 15. Zapíšeme variabilný symbol z výpisu pohybov do riadku “Variabilný symbol” (stačí zadať posledné 4 číslice a hviezdičku (*)) a kliknite tlačidlo vyhľadať, alebo stlačte enter 

 16. Teraz sa automaticky vyplnilo okno

 17. Skontrolujte, či sú údaje správne vyplnené a kliknite na

 18. Ak už netreba zapísať viacero faktúr, tak zatvorte okno kliknutím na

 19. Ak je výdaj iný, ako výdaj viažuci sa k P, Z, OF, DF (Pohľadávky, Záväzky, Odoslané a Došlé faktúry) ,napríklad bankové poplatky, tak kliknite na tlačidlo

 20. Teraz sa nachádzate v karte “Položka výdavkového bank. dokladu”

 21. Do riadku “Popis” vpíšte adekvátny popis (napr. bankové poplatky)

 22. Do riadku “Suma” vpíšte vyplatenú sumu

 23. Na definovanie predkontácie, kliknite na  

 24. Teraz sa nachádzate v okne “Zoznam predkontácií - výber”

 25. Vyberte si vhodnú predkontáciu (v prípade bankových poplatkov je to 568/000), kliknite naň (riadok sa zafarbí na zeleno)

 26. Kliknite na tlačidlo

 27. Prekontrolujte vykonané zmeny a kliknite na tlačidlo

 28. Ak sa stretávate s inými výdajmi, ako z výdajmi viazanými na P, Z, OF, DF, tak sa treba riadiť nápovedou v časti "Účtovanie pohybov na BÚ: neviazané na P, Z, OF, DF".

 29. V riadku “dátum” vyplňte dátum podľa výpisu pohybov, ktoré ste účtovali

 30. Prekontrolujte vykonané zmeny a v okne “Výdavkový bankový doklad” kliknite na tlačidlo

 31. Po uložení označte na výpise bankových pohybov pohyby, ktoré ste zaúčtovali a napíšte vedľa toho poradové číslo dokladu.

 32. Ak chcete skontrolovať správnosť účtovania, tak v okne “Bankové doklady” kliknete na a potom kliknite na stav bank. účtov

 33. Po kliknutí sa otvorí okno, kde nájdete zostatok na BÚ. Ak sa tento zostatok zhoduje so zostatkom na poslednom pohybe vo výpise bankových pohybov, tak ste účtovali správne.

mufisdata účtovný program banner