Účtovný program, účtovníctvo online

Podanie daňového priznania k DPH

 1. Prihláste sa na stránku finančnej správy. www.financnasprava.sk

 2. Po prihlásení vyberte subjekt (podnik), ktorému chcete podať daňové priznanie / kontrolný výkaz / súhrnný výkaz

 3. Kliknite na

 4. Otvorila sa interná zóna kde vyberte a kliknite na “Katalóg formulárov”

 5. Otvorilo sa okno s katalógom formulárov kde vyhľadajte “Daň z pridanej hodnoty” > “Daňové priznanie k dani z pridanej” hodnoty a následne vyberte formulár

 6. Otvorilo sa okno daňového priznania k DPH

 7. Nahrajte XML súbor (Priznanie DPH - XML) kliknutím na “Načítať zo súboru”

 8. Po nahratí súboru prekontrolujte správnosť údajov

 9. Vytlačte vyplnený formulár kliknutím na

 10. Podpíšte dokument elektronickým podpisom, kliknutím na

 11. Otvorí sa okno, kde kliknite na “Podpísať”

 12. Po podpísaní kliknite na

 13. Ak je dokument podpísaný, tak kliknite na

 14. Po podpísaní podajte dokument kliknutím na

 15. Po podaní vytlačte potvrdenie o podaní daňového priznania. Na stránke finančnej správy kliknite na “História komunikácie”

 16. V tomto okne kliknite na “Prijaté dokumenty - informácie o službe”

 17. Otvorilo sa “Prijaté dokumenty a potvrdenia”, kde vyhľadajte potvrdenie o podaní daňového priznania a kliknite na

 18. V okne detail potvrdenia kliknite na a vytlačte potvrdenie. Toto potvrdenie pripnite k vytlačenému daňovému priznaniu

 19. V menu vyhľadajte “Účtovníctvo” a následne kliknite na “DPH - uzávierky”

 20. Otvorilo sa okno “DPH - uzávierky”

 21. Vyberte uzávierku na základe ktorej ste vytvorili daňové priznanie (typ: DP+KV) a kliknite na

 22. Otvorilo sa okno “DPH - uzávierka”

 23. Do riadka podané pod číslom doplňte “dátum podania” a  “evidenčné číslo podania”. Evidenčné číslo podania sa nachádza na vytlačenom potvrdení o podaní. (ak zabudnete na tento krok, tak systém na to upozorní 25. v danom mesiaci)

 24. Uložte uzávierku kliknutím na

 25. Pri podaní daňového priznania môže vzniknúť daňová povinnosť alebo nadmerný odpočet (záväzok alebo pohľadávka voči štátu). Ak výsledkom daňového priznania je 0, tak nevytvárate ani záväzkový, ani pohľadávkový doklad

Záväzok/pohľadávku treba zaúčtovať nasledovne

 1. V okne “DPH - uzávierky” označte uzávierku, na základe ktorej chcete vytvoriť záväzkový/pohľadávkový doklad.

 2. Kliknite na a vyberte riadok “Generovanie záväzkového dokladu/pohľadávky”

 3. Po kliknutí sa otvorí okno “Generovanie záväzkového dokladu / pohľadávky”

 4. V tejto časti treba vybrať Daňový úrad (adresa vytvorená v adresári) a predkontáciu na základe záväzku/pohľadávky

 5. Kliknite na v riadku “Daňový úrad”

 6. Otvorí sa okno “Adresár-výber”. Ak nemáte vytvorenú adresu Daňového úradu, tak vytvorte novú adresu. Pre vytvorenie novej adresy pozrite Vytvorenie adresy v adresári  (informácie k vyplneniu sa nachádzajú na formulári pre osobný účet daňovníka, ktorý je zaslaný daňovým úradom pri požiadaní o daňové číslo)

 7. Vzorovo vyplnená adresa v adresári je nasledovná

 8. Označte adresu daňového úradu (kde bankový účet je nastavený pre platbu DPH na základe osobného účtu daňovníka) a kliknite na

 9. V okne generovanie záväzkového dokladu / pohľadávky kliknite na v riadku “Predkontácia”

 10. Otvorilo sa okno s predkontáciami z ktorých vyberte predkontáciu na úhradu DPH. Pri generovaní záväzkového dokladu vyberte predkontáciu “Záväzok - na úhradu DPH daň úradu 343/379” a pri generovaní pohľadávkového dokladu predkontáciu “Pohľadávka - DPH od DÚ 379/343”

 11. Po vyplnení kliknite na

 12. Po kliknutí sa vygeneruje záväzkový / pohľadávkový doklad

 13. Ak sa vygeneroval záväzok, tak  máte možnosť vytvoriť hromadný príkaz na úhradu v ktorej sa nachádzajú informácie ohľadne úhrady daňovej povinnosti. Príkaz vytvoríte nasledovne

 14. V hlavnom menu vyhľadajte “Banky” > “Hromadné príkazy”

 15. Otvorilo sa okno “Hromadný príkaz”

 16. Kliknite na

 17. Otvorilo sa okno “Hromadný príkaz”, kde kliknite na

 18. Otvorilo sa okno “Pridanie položky do hromadného príkazu”, kde vyhľadajte a kliknite na tlačidlo “Ostatné záväzky”

 19. V tejto časti vyberte záväzok voči daňovému úradu a kliknite na

 20. Prekontrolujte údaje a kliknite na

 21. Kliknite na pre uloženie hromadného príkazu v okne “Hromadný príkaz”

 22. Ak chcete hromadný príkaz poslať e-mailom, vyberte hromadný príkaz (riadok sa zafarbý na zeleno) a kliknite na

 23. Vyberte možnosť “E-mail” a kliknite na “Príkaz na úhradu (s poznámkami) - PDF”

 24. Otvorilo sa okno “Poslať mailom”

 25. V tejto časti vyplňte časť príjemcovia a následne kliknite na (pošli mail najprv na vlastný e-mail, a následne prepošlite podniku s dodatočnými informáciami)

mufisdata účtovný program banner