Účtovný program, účtovníctvo online

Podanie súhrnného výkazu

 1. Prihláste sa na stránku Finančnej správy.
  www.financnasprava.sk

 2. Po prihlásení vyberte subjekt (podnik), ktorému chcete podať daňové priznanie / kontrolný výkaz / súhrnný výkaz

 3. Kliknite na

 4. Otvorila sa interná zóna kde vyberte a kliknite na “Katalóg formulárov”

 5. Otvorilo sa okno s katalógom formulárov kde vyhľadajte “Daň z pridanej hodnoty” > “Súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty” a následne vyberte formulár

 6. Otvoril sa súhrnný výkaz k DPH pre vybraný podnik

 7. Nahrajte XML súbor pre súhrnný výkaz, ktorý ste stiahli v systéme Mufis (pozri Vytvorenie uzávierky) kliknutím na

 8. Po nahratí XML súboru prekontrolujte správnosť údajov

 9. Vytlačte vyplnený formulár kliknutím na

 10. Podpíšte dokument elektronickým podpisom, kliknutím na

 11. Otvorí sa okno, kde podpíšte dokument kliknutím na podpísať

 12. Po podpísaní kliknite na

 13. Ak je podpísaný dokument, kliknite na

 14. Po podpísaní podajte dokument kliknutím na

 15. Po podaní vytlačte potvrdenie o podaní daňového priznania. Na stránke finančnej správy kliknite na “História komunikácie”

 16. V tomto okne kliknite na “Prijaté dokumenty - informácie o službe”

 17. Otvorili sa prijaté dokumenty a potvrdenia, kde vyhľadajte  potvrdenie o podaní daňového priznania a kliknite na

 18. V okne detail potvrdenia kliknite na a vytlačte potvrdenie. Toto potvrdenie pripnite k vytlačenému daňovému priznaniu

 19. V účtovnom programe ešte treba zaevidovať podanie súhrnného výkazu vo vytvorenej uzávierke

 20. V menu vyhľadajte “Účtovníctvo” > “DPH - uzávierky”

 21. Otvorilo sa okno DPH - uzávierky

 22. Vyberte uzávierku vytvorenú pre súhrnný výkaz (typ: DP+KV) a kliknite na

 23. Otvorilo sa okno “DPH - uzávierka”

 24. Do riadka “podané pod číslom” doplňte dátum podania a evidenčné číslo podania. Evidenčné číslo podania sa nachádza na vytlačenej potvrdenke o podaní. (ak zabudnete na tento krok, systém na to upozorní 25. v danom mesiaci)

 25. Uložte uzávierku kliknutím na

mufisdata účtovný program banner