Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 326

Účet 326 - Nevyfakturované dodávky

Na tento účet sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad ak na základe účtovného dokladu účtovná jednotka získala informáciu o výške záväzku a obstarávacej cene majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Príklady účtovania na účte 326 (Nevyfakturované dodávky)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS