Účtovný program, účtovníctvo online

Účtová osnova

Účtová osnova podvojného účtovníctva. Rýchly zoznam účtov.

Platná od 1.1.2019

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok
01 – Dlhodobý nehmotný majetok
Účet 012 – Aktivované náklady na vývoj
Účet 013 – Softvér
Účet 014 – Oceniteľné práva
Účet 015 – Goodwill
Účet 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný
Účet 021 – Stavby
Účet 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Účet 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov
Účet 026 – Základné stádo a ťažné zvieratá
Účet 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok
03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný
Účet 031 – Pozemky
Účet 032 – Umelecké diela a zbierky
04 – Obstaranie dlhodobého majetku
Účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Účet 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku
05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok
Účet 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
Účet 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
Účet 053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
06 – Dlhodobý finančný majetok
Účet 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
Účet 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou
Účet 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely
Účet 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
Účet 066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti
Účet 067 – Ostatné pôžičky
Účet 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok
07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku
Účet 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj
Účet 073 – Oprávky k softvéru
Účet 074 – Oprávky k oceniteľným právam
Účet 075 – Oprávky ku goodwillu
Účet 079 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku
08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku
Účet 081 – Oprávky k stavbám
Účet 082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí
Účet 085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov
Účet 086 – Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám
Účet 089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku
09 – Opravné položky k dlhodobému majetku
Účet 091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku
Účet 092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku
Účet 093 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku
Účet 094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku
Účet 095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok
Účet 096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku
Účet 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku
Účet 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku
Účtová trieda 1 – Zásoby
11 – Materiál
Účet 111 – Obstaranie materiálu
Účet 112 – Materiál na sklade
Účet 119 – Materiál na ceste
12 – Zásoby vlastnej výroby
Účet 121 – Nedokončená výroba
Účet 122 – Polotovary vlastnej výroby
Účet 123 – Výrobky
Účet 124 – Zvieratá
13 – Tovar
Účet 131 – Obstaranie tovaru
Účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach
Účet 133 – Nehnuteľnosť na predaj
Účet 139 – Tovar na ceste
19 – Opravné položky k zásobám
Účet 191 – Opravné položky k materiálu
Účet 192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe
Účet 193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby
Účet 194 – Opravné položky k výrobkom
Účet 195 – Opravné položky k zvieratám
Účet 196 – Opravné položky k tovaru
Účtová trieda 2 – Finančné účty
21 – Peniaze
Účet 211 – Pokladnica
Účet 213 – Ceniny
22 – Účty v bankách
Účet 221 – Bankové účty
23 – Bežné bankové úvery
Účet 231 – Krátkodobé bankové úvery
Účet 232 – Eskontné úvery
24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci
Účet 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy
Účet 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
25 – Krátkodobý finančný majetok
Účet 251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie
Účet 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Účet 253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie
Účet 255 – Vlastné dlhopisy
Účet 256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti
Účet 257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere
Účet 258 – Virtuálna mena
Účet 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku
26 – Prevody medzi finančnými účtami
Účet 261 – Peniaze na ceste
29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
Účet 291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy
31 – Pohľadávky
Účet 311 – Odberatelia
Účet 312 – Zmenky na inkaso
Účet 313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere
Účet 314 – Poskytnuté preddavky
Účet 315 – Ostatné pohľadávky
Účet 316 – Čistá hodnota zákazky
32 – Záväzky
Účet 321 – Dodávatelia
Účet 322 – Zmenky na úhradu
Účet 323 – Krátkodobé rezervy
Účet 324 – Prijaté preddavky
Účet 325 – Ostatné záväzky
Účet 326 – Nevyfakturované dodávky
33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
Účet 331 – Zamestnanci
Účet 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom
Účet 335 – Pohľadávky voči zamestnancom
Účet 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
34 – Zúčtovanie daní a dotácií
Účet 341 – Daň z príjmov
Účet 342 – Ostatné priame dane
Účet 343 – Daň z pridanej hodnoty
Účet 345 – Ostatné dane a poplatky
Účet 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu
Účet 347 – Ostatné dotácie
35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu
Účet 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti
Účet 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Účet 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty
Účet 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom
Účet 358 – Pohľadávky voči účastníkom združenia
36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu
Účet 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti
Účet 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku
Účet 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
Účet 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
Účet 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
Účet 368 – Záväzky voči účastníkom združenia
37 – Iné pohľadávky a iné záväzky
Účet 371 – Pohľadávky z predaja podniku
Účet 372 – Záväzky z kúpy podniku
Účet 373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií
Účet 374 – Pohľadávky z nájmu
Účet 375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov
Účet 376 – Nakúpené opcie
Účet 377 – Predané opcie
Účet 378 – Iné pohľadávky
Účet 379 – Iné záväzky
38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
Účet 381 – Náklady budúcich období
Účet 382 – Komplexné náklady budúcich období
Účet 383 – Výdavky budúcich období
Účet 384 – Výnosy budúcich období
Účet 385 – Príjmy budúcich období
39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie
Účet 391 – Opravné položky k pohľadávkam
Účet 395 – Vnútorné zúčtovanie
Účet 398 – Spojovací účet pri združení
Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
41 – Základné imanie a kapitálové fondy
Účet 411 – Základné imanie
Účet 412 – Emisné ážio
Účet 413 – Ostatné kapitálové fondy
Účet 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Účet 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Účet 416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Účet 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov
Účet 418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov
Účet 419 – Zmeny základného imania
42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia
Účet 421 – Zákonný rezervný fond
Účet 422 – Nedeliteľný fond
Účet 423 – Štatutárne fondy
Účet 427 – Ostatné fondy
Účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov
Účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov
43 – Výsledok hospodárenia
Účet 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
45 – Rezervy
Účet 451 – Rezervy zákonné
Účet 459 – Ostatné rezervy
46 – Bankové úvery
Účet 461 – Bankové úvery
47 – Dlhodobé záväzky
Účet 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti
Účet 472 – Záväzky zo sociálneho fondu
Účet 473 – Vydané dlhopisy
Účet 474 – Záväzky z nájmu
Účet 475 – Dlhodobé prijaté preddavky
Účet 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky
Účet 478 – Dlhodobé zmenky na úhradu
Účet 479 – Ostatné dlhodobé záväzky
48 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka
Účet 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka
49 – Fyzická osoba – podnikateľ
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa
Účtová trieda 5 – Náklady
50 – Spotrebované nákupy
Účet 501 – Spotreba materiálu
Účet 502 – Spotreba energie
Účet 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
Účet 504 – Predaný tovar
Účet 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám
Účet 507 – Predaná nehnuteľnosť
51 – Služby
Účet 511 – Opravy a udržiavanie
Účet 512 – Cestovné
Účet 513 – Náklady na reprezentáciu
Účet 518 – Ostatné služby
52 – Osobné náklady
Účet 521 – Mzdové náklady
Účet 522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti
Účet 523 – Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
Účet 524 – Zákonné sociálne poistenie
Účet 525 – Ostatné sociálne poistenie
Účet 526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa
Účet 527 – Zákonné sociálne náklady
Účet 528 – Ostatné sociálne náklady
53 – Dane a poplatky
Účet 531 – Daň z motorových vozidiel
Účet 532 – Daň z nehnuteľnosti
Účet 538 – Ostatné dane a poplatky
54 – Iné náklady na hospodársku činnosť
Účet 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Účet 542 – Predaný materiál
Účet 543 – Dary
Účet 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
Účet 545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
Účet 546 – Odpis pohľadávky
Účet 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
Účet 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Účet 549 – Manká a škody
55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku
Účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Účet 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
Účet 555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
Účet 557 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku
56 – Finančné náklady
Účet 561 – Predané cenné papiere a podiely
Účet 562 – Úroky
Účet 563 – Kurzové straty
Účet 564 – Náklady na precenenie cenných papierov
Účet 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
Účet 566 – Náklady na krátkodobý finančný majetok
Účet 567 – Náklady na derivátové operácie
Účet 568 – Ostatné finančné náklady
Účet 569 – Manká a škody na finančnom majetku
59 – Dane z príjmov a prevodové účty
Účet 591 – Splatná daň z príjmov
Účet 592 – Odložená daň z príjmov
Účet 595 – Dodatočné odvody dane z príjmov
Účet 596 – Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
Účtová trieda 6 – Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
Účet 601 – Tržby za vlastné výrobky
Účet 602 – Tržby z predaja služieb
Účet 604 – Tržby za tovar
Účet 606 – Výnosy zo zákazky
Účet 607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
Účet 611 – Zmena stavu nedokončenej výroby
Účet 612 – Zmena stavu polotovarov
Účet 613 – Zmena stavu výrobkov
Účet 614 – Zmena stavu zvierat
62 – Aktivácia
Účet 621 – Aktivácia materiálu a tovaru
Účet 622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb
Účet 623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
Účet 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
64 – Iné výnosy z hospodárskej činnosti
Účet 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Účet 642 – Tržby z predaja materiálu
Účet 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
Účet 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
Účet 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok
Účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
65 – Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti
Účet 655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
Účet 657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku
66 – Finančné výnosy
Účet 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov
Účet 662 – Úroky
Účet 663 – Kurzové zisky
Účet 664 – Výnosy z precenenia cenných papierov
Účet 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Účet 666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku
Účet 667 – Výnosy z derivátových operácií
Účet 668 – Ostatné finančné výnosy
Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty
70 – Súvahové uzávierkové účty
Účet 701 – Začiatočný účet súvahový
Účet 702 – Konečný účet súvahový
71 – Výsledkový uzávierkový účet
Účet 710 – Účet ziskov a strát
Účet 711 – Začiatočný účet nákladov a výnosov
75 až 79 – Podsúvahové účty
Účtové triedy 8 a 9 – Vnútroorganizačné účtovníctvo

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS