Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 347

Účet 347 - Ostatné dotácie

Na tento účet sa účtuje aj nárok na peňažné plnenie a nepeňažné plnenie (ďalej len „sponzorské“) podľa osobitného predpisu.

Nárok na sponzorské sa účtuje na ťarchu účtu 347 - Ostatné dotácie na základe uzavretej zmluvy o sponzorstve v športe so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo v prospech účtu 384 - Výnosy budúcich období.

Suma sponzorského sa účtuje do výnosov systematicky v období zodpovedajúcemu vecnému a časovému súladu účtovania súvisiacich nákladov.

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS