Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 355

Účet  355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom

Na tento účet sa účtujú pohľadávky medzi inak majetkovo prepojenými osobami ako sú účtovné jednotky podľa odseku 1.

Na tomto účte sa účtujú pohľadávky obchodnej spoločnosti alebo družstva voči spoločníkom alebo členom a tiež pohľadávky spoločníkov alebo členov voči obchodnej spoločnosti alebo družstvu.

Napríklad:

  • krátkodobé pôžičky,
  • dlhodobé dividendy a krátkodobé dividendy,
  • úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu spoločníka obchodnej spoločnosti.

V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa na tomto účte účtujú aj účtovné prípady medzi účtovnými jednotkami podľa odseku 1. Na tomto účte sa neúčtujú pohľadávky z obchodného styku. 

Príklady účtovania na účte 355 (Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS