Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 365

Účet 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom

Na tento účet sa účtujú záväzky medzi inak majetkovo prepojenými osobami ako sú účtovné jednotky podľa odseku 1.

Na tomto účte sa účtujú záväzky obchodnej spoločnosti alebo družstva voči spoločníkom alebo členom a tiež záväzky spoločníkov alebo členov voči obchodnej spoločnosti alebo družstvu.

Napríklad:

  • krátkodobé pôžičky,
  • dlhodobé dividendy,
  • krátkodobé dividendy,
  • úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu spoločníka obchodnej spoločnosti,
  • záväzok spoločníka alebo člena z úhrady straty v obchodnej spoločnosti alebo družstve.

V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa na tomto účte účtujú aj účtovné prípady medzi účtovnými jednotkami podľa odseku 1.

Na tomto účte sa neúčtujú:

  • pohľadávky z obchodného styku.

Príklady účtovania na účte 365 (Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS