Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 382

Účet 382 – Komplexné náklady budúcich období

Na tento účet sa účtujú náklady budúcich období, ktoré sa sledujú vo vzťahu k danému účelu.

Časovo sa nerozlišujú (účtujú sa do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli.), napríklad:

 • náklady na prípravu a zábeh výkonov,
 • náklady spojené so zlúčením, splynutím a rozdelením spoločností a so zmenou ich právnej formy,
 • náklady na získanie vlastného imania, napríklad upisovanie nových akcií a iné zvyšovanie vlastného imania a s tým súvisiace náklady ako napríklad notárske poplatky a súdne poplatky,
 • provízie maklérom,
 • prospekt emitenta cenných papierov,
 • náklady na školenia a semináre,
 • náklady na marketingové a iné štúdie,
 • náklady na prieskum trhu,
 • náklady na získanie noriem a certifikátov,
 • náklady na uvedenie výrobkov na trh,
 • náklady na reštrukturalizáciu a reorganizáciu podniku alebo časti podniku,
 • náklady na rozšírenie výroby,
 • náklady na reklamu a propagáciu,
 • pokuty, penále, manká a škody, ako aj ostatné náklady podobného charakteru.

Časovo sa rozlišujú:

 • Služby, ktoré sú vopred platené. Napríklad platené nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru. 

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS