Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 398

Účet 398 – Spojovací účet pri združení

Na tento účet sa účtujú operácie voči účastníkom združenia, ak:

  • nevzniká samostatná právnická osoba,
  • jeden z účastníkov tohto združenia je poverený správou peňazí alebo iných vecí poskytnutých na účely združenia.

Na účte 398 – Spojovací účet pri združení sa v účtovníctve správcu združenia a v účtovníctve účastníkov združenia účtuje o vložených prostriedkoch a iných účtovných prípadoch.

V rámci uzatvorenia účtovných kníh sa vzájomne odsúhlasuje účtovanie na účte 398 – Spojovací účet pri združení medzi správcom združenia a jednotlivými účastníkmi združenia.

Účtovanie na účte 398 sa usporiada tak, aby sa zabezpečili údaje o podieloch jednotlivých účastníkov združenia na jeho majetku, výnosoch a nákladoch.

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS