Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 532

Účet 532 – Daň z nehnuteľnosti

Na tento účet sa účtuje účtovná jednotka, ktorá je platiteľom dane z nehnuteľnosti podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych danicha a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné práce.

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS