Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 546

Účet 546 – Odpis pohľadávky

Na tento účet sa účtuje odpis pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania.

Na účte 546 – Odpis pohľadávky sa účtujú aj postúpené pohľadávky z hospodárskej činnosti a odpis pohľadávok podľa osobitného predpisu.

Pred vyradením pohľadávky z účtovníctva sa zúčtuje vytvorená opravná položka k pohľadávke na ťarchu účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu pohľadávky.

Príklady účtovania na účte 546 (Odpis pohľadávky)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS