Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 592

Účet 592 – Odložená daň z príjmov

Na tento účet sa účtuje výška odloženej dane z príjmov podľa § 10 (Postupy účtovania) so súvzťažným zápisom v prospech účtu 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.

 

Príklady účtovania na účte 592 (Odložená daň z príjmov)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS