Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 657

Účet 657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Na tento účet sa účtujú sumy vyjadrujúce postupné umorovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku.

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS