Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 661

Účet 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov

Na tento účet sa účtuje predaj cenných papierov dlhodobého aj krátkodobého charakteru účtovaných na účtoch:

  • 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke,
  • 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou,
  • 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely,
  • 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok,
  • na účtoch účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok.

Príklady účtovania na účte 661 (Tržby z predaja cenných papierov a podielov)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS