Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 702

Účet 702 – Konečný účet súvahový

Konečný účet súvahový

Účet 702 sa využíva na konci účtovného obdobia na uzavretie účtovných kníh, kde sa účtujú konečné zostatky účtov majetku v prospech týchto účtov na ťarchu účtu 702 - Konečný účet súvahový a konečné zostatky záväzkov a vlastného imania na ťarchu týchto účtov a v prospech účtu 702.

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS