Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 074

Účet 074 – Oprávky k oceniteľným právam

Na tento účet sa účtuje opotrebenie oceniteľných práv v jednotlivých účtovných obdobiach.
Súvzťažný účet k účtu oprávok pri účtovaní odpisov je nákladový účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS