Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 428

Účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov

Na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov sa účtujú okrem iných skutočností ustanovených týmto opatrením aj významné opravy chýb minulých účtovných období a rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad podľa § 7 ods. 3 zákona. -> Postupy účtovania.

Na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov sa účtuje aj významné dodatočné vyrubenie dane z príjmov za predchádzajúce roky a významný nárok na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce roky so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu účtu 341 – Daň z príjmov.

Príklady účtovania na účte 428 (Nerozdelený zisk minulých rokov)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS