Účtovný program, účtovníctvo online

Použitie darčekových poukazov

Pri vysvetľovaní použitia poukážky budeme počítať s tržbou 1200 € (1000 € základ a 200 € DPH) a predajom/odpočtom poukážky v hodnote 10 €.

Poznámka:

Na konci účtovného obdobia, ak sa predané poukážky nevyužili, zostatok na účte 324 sa presunie na účet 648 (predkontácia 324/648). Účtujú sa ako výnosy z vedľajšej činnosti.

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate v nej, pozri kontrolný zoznam Výber firmy - agendy a roka

 2. V menu otvorte “Pokladne” > “Pokladničné doklady”

 3. Teraz sa nachádzate v karte “Pokladničné doklady”

 4. Ak máte viac pokladníc, vyberte pokladnicu v ktorej chcete účtovať (ak chcete vytvoriť novú pokladnicu pozri Vytvorenie novej pokladnice)

 5. Pre vytvorenie nového príjmového pokladničného dokladu (PPD), kliknite na tlačidlo

 6. Teraz sa nachádzate v okne “Príjmový pokladničný doklad”

 7. Vyplníte dátum podľa predložených dokladov (všetky dátumy sú rovnaké, čiže pri zadávaní v prvom riadku pridajte na koniec hviezdičku (*), aby sa automaticky prekopírovalo do všetkých riadkov)

 8. Pri účtovaní kartových tržieb treba vytvoriť viacero položiek, takže kliknite na

 9. Teraz sa nachádzate v okne “Položka príjmového pokl. dokladu”

 10. Do časti “Popis” zapíšte “Tržby v sadzbe 20 % - základ”

 11. Do časti “Suma” zapíšte iba základnú sumu bez DPH (napr. prijali sme 1200 € do pokladne, z toho je základ 1000 €) 

 12. Zmeňte DPH % na 20 (Ak počítate s inou percentuálnou sumou DPH, zmeňte na adekvátnu čiastku)                   

 13. Zmeňte druh ceny na “iba základ”

 14. Kliknite na v prvom riadku predkontácie

 15. Teraz sa Vám otvorilo okno “Zoznam predkontácií”

 16. Kliknutím vyberte vhodnú predkontáciu. V našom prípade je to “Príjem pokladňa - tržba za tovar 000/604” (zafarbí sa Vám riadok na zeleno). 

 17. Kliknite na tlačidlo , alebo stlačte enter

 18. Prekontrolujte vykonané zmeny a kliknite na tlačidlo

 19. Kliknite na , aby ste vytvorili novú položku

 20. Teraz sa nachádzate v okne “Položka príjmového pokl. dokladu”

 21. Do časti “Popis” zapíšte “Tržby v sadzbe 20 % - DPH”

 22. Do časti “Suma” zapíšte sumu DPH (napr. prijali sme 1200 € do pokladne, z toho je základ 1000 € a DPH je 200 €) 

 23. Zmeňte druh ceny na “iba DPH”

 24. Zmeňte DPH % na 20 (Ak počítate s inou percentuálnou sumou DPH, zmeňte na adekvátnu čiastku)

 25. Kliknite na v prvom riadku predkontácie

 26. Teraz sa Vám otvorilo okno “Zoznam predkontácií”

 27. Kliknutím vyberte vhodnú predkontáciu, v našom prípade je to “Príjem pokladna - tržba za tovar 000/604” (zafarbí sa Vám riadok na zeleno). 

 28. Kliknite na tlačidlo , alebo stlačte enter

 29.  Prekontrolujte vykonané zmeny a kliknite na tlačidlo

 30. Kliknite na

 31. Teraz sa nachádzate v okne “Položka príjmového pokl. dokladu”

 32. Do časti “Popis” zapíšte “Predaj nákupnej poukážky”

 33. Do časti “Suma” zapíšte iba cenu bez DPH predaných nákupných poukážok

 34. Zmeňte DPH % na 0

 35. Zmeňte druh ceny na “iba základ”

 36. Kliknite na v prvom riadku predkontácie

 37. Teraz sa otvorilo okno “Zoznam predkontácií”

 38. Vyberte vhodnú predkontáciu, v našom prípade je to Príjem - odpočet platby poukazom z tržby na pokl. 000/324 (ak nemáte vytvorený tento účet, pozri Vytvorenie analytických účtov). Kliknite na ňu (zafarbí sa Vám riadok na zeleno). 

 39. Kliknite na tlačidlo , alebo kliknete na klávesnici klávesu

 40. Prekontrolujte vykonané zmeny a kliknite na tlačidlo

 41. Časť sumy sa automaticky vypočíta

 42. Do adresnej časti napíšte “Tržby” a do časti “Popis” napíšte “Tržby z pokladne”

 43. Doklad prekontrolujte a kliknite na tlačidlo

 44. Teraz ste zaúčtovali predaj nákupnej poukážky

 45. Ak sa neskoršie využije poukážka (iný deň, ako čo sme ju predali) na platbu, treba ju odpočítať nasledovne. Zase počítame s tržbou 1200 € z čoho je základ 1000 € a DPH 200 €. Tržba je dopredu zaúčtovaná na základe predošlých bodov

 46. Kliknite na v okne Príjmový pokladničný doklad

 47. Teraz sa nachádzate v okne “Položka príjmového pokl. dokladu”

 48. Do časti “Popis” zapíšte “Odpočet nákupnej poukážky”

 49. Do časti “Suma” zapíšte iba cenu nákupných poukážok bez DPH, ktoré boli použité na kúpu

 50. Zmeňte riadok “DPH %” na 0 

 51. Zmeňte druh ceny na “iba základ”

 52. Kliknite na v prvom riadku predkontácie

 53. Teraz sa otvorilo okno “Zoznam predkontácií - výber”

 54. Vyberte vhodnú predkontáciu kliknutím. V našom prípade je to “Príjem - odpočet platby poukazom z tržby na pokl. 000/324” (ak nemáte vytvorený tento analytický účet, viď. Vytvorenie analytických účtov).

 55. Kliknite na tlačidlo , alebo stlačte enter

 56.  Prekontrolujte vykonané zmeny a kliknite na tlačidlo

 57. Časť sumy sa automaticky vypočíta

 58. Do adresnej časti napíšte “Tržby”

 59. Doklad prekontrolujte a kliknite na tlačidlo

mufisdata účtovný program banner