Účtovný program, účtovníctvo online

Účet 345

Účet 345 – Ostatné dane a poplatky

Na tento účet sa účtuje

  • v prospech účtu daňová povinnosť účtovnej jednotky podľa osobitných predpisov za zdaňovacie obdobie voči príslušnému správcovi dane so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 311 – Odberatelia, 315 – Ostatné pohľadávky, 335 – Pohľadávky voči zamestnancom, 378 – Iné pohľadávky alebo na ťarchu účtov v účtovej triede 1 a účtovej triedy 5, ak zdaniteľné plnenie sa uskutočnilo pre vlastnú potrebu účtovnej jednotky alebo pri bezodplatnom plnení v prospech iných osôb, ako aj pri vzniku manka a škody na majetku,
  • na ťarchu účtu odvod spotrebných daní alebo preddavkové pevné sumy a vyrovnanie daňovej povinnosti zo spotrebných daní a nárok voči príslušnému správcovi dane na vrátenie spotrebných daní za zdaňovacie obdobie so súvzťažným zápisom v prospech účtov 321 – Dodávatelia, 325 – Ostatné záväzky, 379 – Iné záväzky, 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti a 479 – Ostatné dlhodobé záväzky.

Účtovanie o spotrebných daniach sa usporiada tak, aby bolo možné na jeho podklade preukázať príslušnému správcovi dane v nadväznosti na daňové priznanie:

  1. daňový záväzok za zdaňovacie obdobie,
  2. nárok na vrátenie dane za zdaňovacie obdobie,
  3. zúčtovanie spotrebných daní, ktorým sa vyjadrí celkový výsledný vzťah voči príslušnému správcovi dane za zdaňovacie obdobie.

Na účte 345 sa účtujú aj ďalšie dane, napríklad daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností, daň z dedičstva, daň z darovania a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností.

Poplatky sa účtujú v prospech účtu 345 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 538 – Ostatné dane a poplatky. Platenie poplatkov sa účtuje na ťarchu účtu 345.

Príklady účtovania na účte 345 (Ostatné dane a poplatky)

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS