Účtovný program, účtovníctvo online

Kartové tržby 

Príjmy za kartové tržby nastanú vtedy, ak zákazník platí pri pokladni platobnou kartou, to znamená, že počítame na ťarchu účtu “211 Pokladnica” a musíme počítať v prospech účtu “221 Bankový účet”.

 1. Skontrolujte, či ste v správnej agende (firme) a v správnom roku, ak sa nenachádzate, pozri Výber firmy - agendy a roka

 2. V hlavnom menu pokladne vyhľadajte a kliknite na “Pokladničné doklady”

 3. Teraz sa nachádzate v karte “Pokladničné doklady”

 4. Ak máte viac pokladníc, vyberte pokladnicu v ktorej chcete účtovať (ak chcete vytvoriť novú pokladnicu, pozri Vytvorenie novej pokladnice)

 5. Pre vytvorenie nového príjmového pokladničného dokladu (PPD), kliknite na tlačidlo

 6. Otvorilo sa okno “Príjmový pokladničný doklad”

 7. Vyplníte dátum podľa predložených dokladov (všetky dátumy sú rovnaké, čiže pri zadávaní v prvom riadku pridajte na koniec hviezdičku (*), dátum sa kopíruje do všetkých riadkov)

 8. Pri účtovaní kartových tržieb treba vytvoriť viac položiek, takže kliknite na

 9. Teraz sa nachádzate v okne “Položka príjmového pokl. dokladu”

 10. Do časti “Popis” zapíšte “Tržby v sadzbe 20% - základ”

 11. Do časti “Suma” zapíšte iba Základ sumy bez DPH (napr. prijali sme 1200 € do pokladne, tak z toho je základ 1000 € a DPH je 200 €) 

 12. Zmeňte DPH % na 20 - údaj z r. 2019. (Ak počítate s inou percentuálnou sumou DPH, tak zmeňte na adekvátnu čiastku)

 13. Zmeňte druh ceny na “iba základ”

 14. Kliknite na v prvom riadku predkontácie

 15. Teraz sa otvorilo okno “Zoznam predkontácií”

 16. Vyberte vhodnú predkontáciu. V našom prípade je to “Príjem pokladňa - tržba za tovar 000/604”

 17. Kliknite na tlačidlo alebo stlačte enter

 18.  Prekontrolujte vykonané zmeny a kliknite na tlačidlo

 19. Kliknite na , aby ste vytvorili novú položku

 20. Teraz sa nachádzate v okne “Položka príjmového pokl. dokladu”

 21. Do časti “Popis” zapíšte “Tržby v sadzbe 20% - DPH”

 22. Do časti “Suma” zapíšte iba DPH (napr. prijali sme 1200 € do pokladne, tak z toho je základ 1000 € a DPH je 200 €) 

 23. Zmeňte druh ceny na “iba DPH”

 24. Zmeňte DPH % na 20 - údaj z r. 2019. (Ak počítate s inou percentuálnou sumou DPH, tak zmeňte na adekvátnu čiastku)

 25. Kliknite na v prvom riadku predkontácie

 26. Teraz sa otvorilo okno “Zoznam predkontácií”

 27. Vyberte vhodnú predkontáciu, v našom prípade je to “Príjem pokladňa - tržba za tovar 000/604”

 28. Kliknite na tlačidlo alebo stlačte enter

 29.  Prekontrolujte vykonané zmeny a kliknite na tlačidlo

 30. Kliknite na , aby ste vytvorili novú položku

 31. Teraz sa nachádzate v okne “Položka príjmového pokl. dokladu”

 32. Do popisu zapíšte “Tržby v sadzbe 20 % - DPH”

 33. Do časti Suma zapíšte sumu, ktorá bola zaplatená platobnou kartou (napríklad keď ste prijali 30 € kartou, tak zapíšte “-30 €”, keďže túto sumu treba odčítať od základu sumy).

 34. Zmeňte druh ceny na “iba základ”

 35. Zmeňte DPH % na 0 

 36. Kliknite na v prvom riadku predkontácie

 37. Teraz sa Vám otvorilo okno “Zoznam predkontácií”

 38. Vyberte predkontáciu, v našom prípade je to “Príjem kartovej tržby 000/311.100” (dbajte na to, aby to bol analytický účet pre príjem kartovej tržby) a kliknite na ňu (zafarbí sa Vám riadok na zeleno) (ak nemáte vytvorený analytický účet, pozri Vytvorenie analytických účtov)

 39. Kliknite na tlačidlo alebo stlačte enter

 40. Prekontrolujte vykonané zmeny a kliknite na tlačidlo

 41. Časť sumy je automaticky vyplnená (ako môžeme vidieť príjem z platobnej karty, nám odčítalo zo základu, tento pohyb sa potom účtuje ako príjem na Bankovom účte)

 42. Do adresnej časti napíšte “Tržby”

 43. Časť popis nie je potrebné vyplniť, ale je možné zadať napr. “Tržby z pokladnice”

 44. Doklad prekontrolujte a kliknite na tlačidlo

 45. Neskoršie, ak sa príjem ukáže na pohybe na BÚ, tak to treba zaúčtovať ako príjem na Bankový účet 221/311-100 (pozri Bankový príjem)

mufisdata účtovný program banner