Účtovný program, účtovníctvo online

Účtovanie cenných papierov

Účtovanie cenných papierov závisí od charakteru cenných papierov.

Ak má účtovná jednotka dostatok voľných finančných prostriedkov, môže ich investovať do cenných papierov. 

Účtovanie cenných papierov - Rozdelenie cenných papierov

Krátkodobé cenné papiere účty:

 • 251 - Majetkové cenné papiere
 • 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
 • 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovani
 • 255 - Vlastné dlhopisy
 • 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti
 • 257 - Ostatné realizované cenné papiere

Účtovanie krátkodobých cenných papierov

 • Obstaranie krátkodobých cenných papierov z bankového účtu sa účtuje: 259/221

Zaradenie cenných papierov v závislosti od ich charakteru:

 • napr. zaradenie do majetkových cenných papierov 251/259
 • Predaj časti cenných papierov v predajnej cene - úhrada na bankový účet 221/661

Úbytok predaných cenných papierov v závislosti od ich charakteru:

 • napr. úbytok majetkových cenných papierov 561/251
 • prijatá dividenda na bankový účet z nepredaných akcií alebo podielových listov 221/666

Dlhodobé cenné papiere

 • 061 - Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe
 • 062 - Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
 • 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely
 • 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

Účtovanie

 • Obstaranie dlhodobých cenných papierov z bankového účtu: 043/221

Zaradenie cenných papierov v závislosti od ich charakteru:

 • napríklad zaradenie do realizovateľných cenných papierov 063/043

Predaj dlhodobých cenných papierov - účtuje sa úbytok cenných papierov

 • napríklad úbytok realizovateľných cenných papierov 568/063
 • Výnos z predaja 221/661

Účtovná závierka a účtovanie cenných papierov

Ku dňu, ku ktorému sa zo­stavuje účtovná závierka, sa cenné papiere a podiely preceňujú reálnou hodnotou.

Hodnota vyššia ako obstarávacia cena

Ak reálna hodnota obstaraných cenných papierov je vyššia ako obstarávacia cena

 • v prípade krátkodobých - napríklad majetkových cenných papierov sa účtuje 251/414
 • v prípade dlhodobých - napríklad realizovateľných cenných papierov 061/414

Hodnota nižšia ako obstarávacia cena

Ak reálna hodnota obstaraných cenných papierov je nižšia ako obstarávacia cena

 • majetkové cenné papiere 414/251
 • realizovateľné cenné papiere 414/061

 

Pri dlhových cenných papieroch držaných do splatnosti sa ich ocenenie odo dňa vyrovnania nákupu do dňa splatnosti zvyšuje o úrokové výnosy (u všetkých účtovných jednotiek).

 • Alikvótna časť úrokového výnosu v jednotlivých rokoch sa účtuje: 065/665
 • Úhrada úrokového výnosu 221/065
 • Úrokový výnos v poslednom roku 221/665

Uvedené prípady nemajú vplyv na DPH.

V systéme MUFIS sa použije kód DPH 110 (výdaje bez vplyvu na DPH).

Účtovný program, účtovníctvo online

Účtovníkov
Podniky
Živnostníkov
S.r.o.
E-shopy

Vstúpiť zadarmo
a používať
1 mesiac bezplatne

Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Fakturácia
Skladové hospodárstvo
Mzdy, personalistika

Prístup do programu máte

Z kancelárie
Z domova
Na ceste

 

Nič neinštalujete - vstup cez Chrome alebo Mozillu Firefox

mufisdata účtovný program banner

Účtovný program - Účtovníctvo online
MUFIS